Bảng giá sản phẩm Interaction Center

Hệ thống quản trị tương tác đa kênh

Free
Miễn phí VND
/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm
Hệ thống quản lý dữ liệu Base cloud
Số lượng user: 2
Số lượng khách hàng: 1.500
Số lượng ticket: 3.000
Số lượng tin nhắn: 1.000/nhân viên/tháng
Trial
30 ngày VND
/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm
Mọi tính năng của Free và...
Số lượng user: 5
Số lượng khách hàng (không giới hạn)
Số lượng ticket (không giới hạn)
Số lượng tin nhắn (không giới hạn)
Standard
150.000 VND
/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm
Mọi tính năng của Trial và...
Số lượng user (không giới hạn)
Số lượng khách hàng: 10.000
Số lượng ticket: 30.000
Số lượng tin nhắn: 4.000/user/tháng
Professional
440.000 VND
/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm
Mọi tính năng của Standard và...
Số lượng khách hàng (không giới hạn)
Số lượng ticket (không giới hạn)
Số lượng tin nhắn (không giới hạn)
Thời gian lưu trữ dữ liệu tin nhắn, file (không giới hạn)
Enterprise
Liên hệ VND
/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm
Mọi tính năng của Advance và...
Hệ thống quản lý dữ liệu On-premise/Hosted

Nhận thông tin khuyến mãi

Thông tin mới nhất cập nhật dữ liệu

Nhận thông tin